SZPP Železniška postaja

Sklic na 36. redne seje skupščine SŽ-PP

DNEVNIM REDOM:

 

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

 

Predlog sklepa uprave je:

 

Za predsedujočo skupščini se izvoli:                Branka Neffat

Izvolita se dva preštevalca glasov:                    Jure Blejec                                                                                                                                                          Maja Zajc Žerjav

                                                                                 

Seji bo prisostvoval vabljen notar Bojan Podgoršek.

 

 1. Seznanitev z letnim poročilom uprave za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in njegovi potrditvi po 282. členu ZGD-1

 

Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2023 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in njegovi potrditvi po 282. členu ZGD-1.

 

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

 

 1. a) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter jima podeli razrešnico.   

 

 1. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2023 znaša 496.655,22 EUR se razdeli kot sledi:

 • del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2023, v višini 70.690,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,00 EUR na navadno delnico;
 • preostali del bilančnega dobička v višini 425.965,22 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

 

Dividenda bo izplačana tistim delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe en delovni dan pred dnem izplačila. Dividenda se izplača v roku do 30 dni po sprejetju tega sklepa.

 1. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2023

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

 

Upravi in nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo, v breme poslovnih stroškov leta 2024, izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.

 

 1. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

 

Skupščina družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati vrednosti 10% (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo velja 36 (šestintrideset) mesecev od sprejetja tega sklepa.

Pri pridobivanju lastnih delnic je najnižja nakupna cena lahko 10,00 (deset 00/100) EUR, najvišja nakupna cena pa ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnic.

Delnice se ne smejo pridobiti izključno zaradi trgovanja. Pri odsvajanju lastnih delnic je prednostna pravica obstoječih delničarjev izključena.

Skupščina pooblašča upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

 

 1. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2024

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

 

Za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2024 skupščina imenuje družbo PLUS REVIZIJA, d.o.o., Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana.

 

*   *   *

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (https://www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 ter vsi potrebni obrazci (prijava udeležbe na skupščini, pooblastilo) so delničarjem dostopni na vpogled na sedežu družbe SŽ – PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 15.00 ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe (https://www.sz-pp.si).

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog.

 Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 5.6.2024. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov: SŽ – PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,  tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 8. 6. 2024. Upoštevane in veljavne bodo prijave z originalnimi podpisi. Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Vsi potrebni obrazci (prijava udeležbe na skupščini, pooblastilo za uresničevanje glasovalne pravice) so dostopni na spletni strani družbe (https://www.sz-pp.si).

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca, obseg pooblastila ter lastnoročen podpis pooblastitelja. Delničarji lahko pooblastilo, na enak način kot so ga podali, kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Udeležence vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc ter prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba na sedežu družbe bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

 

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.

Edmund Škerbec

direktor


SŽ-PP header image

Strokovni sodelavec za projektiranje elektroenergetskih naprav

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

STROKOVNI SODELAVEC ZA PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

 

Smo uspešno projektantsko podjetje, ki se že več kot 70 let ukvarja s projektiranjem železniške infrastrukture. Imamo bogate izkušnje z načrtovanjem najzahtevnejše projektne dokumentacije na največjih projektih v Sloveniji s tega področja. Na elektro področju med drugim izdelujemo projektno dokumentacijo za železniško vozno omrežje, elektro napajalne postaje, zunanjo razsvetljavo ter elektro inštalacije v stavbah in drugih objektih.

Delo poteka v prijetnem kolektivu visoko usposobljenih strokovnjakov z različnih strokovnih področij: gradbeništva, elektroinštalacij, arhitekture in strojništva.

V naš kolektiv vabimo vse, ki že imajo ali bi si želeli pridobiti izkušnje s področja projektiranja elektroenergetskih naprav in jih to področje zanima.

Nudimo vam:

 • zaposlitev za nedoločen čas, za polni delovni čas s poskusno dobo 6 mesecev (možnost krajše delovne obveznosti ali dela preko študentskega servisa),
 • timsko delo na projektih ter občasno terensko delo,
 • stabilno, organizirano in strokovno delovno okolje,
 • možnost dodatnega usposabljanja in kariernega razvoja,
 • stimulativno plačilo,
 • gibljiv delovni čas,
 • delovno mesto v sodobni poslovni stavbi s parkiriščem.

Od vas pričakujemo:

 • visoko izobrazbo elektrotehniške smeri, lahko tudi absolvent študija elektro smeri (zaželena smer elektroenergetike ali mehatronike),
 • pripravljenost za sodelovanje v projektni skupini,
 • zavzetost za delo in pridobivanje novih znanj,
 • samostojnost in natančnost,
 • poznavanje dela s programi Micosoft office (Word, Excell);
 • poznavanje orodij za projektiranje elektro sistemov (Autocad, ….) oziroma pripravljenost za spoznavanje teh orodij,
 • izkušnje s področja projektiranja elektro sistemov ali opravljen strokovni izpit s področja elektrotehnike je dodatna prednost kandidata.

Kandidate in kandidatke vabimo, da nam pošljejo prijavo in življenjepis po elektronski pošti na naslov uprava@sz-pp.si. Več o nas najdete na naši spletni strani www.sz-pp.si. Za dodatne informacije pa smo na voljo na številki 01 300 76 26. Vse prijave bodo obravnavane strogo diskretno.

Vabimo vas, da se nam predstavite in se pridružite odlični ekipi!

Uprava družbe SŽPP