SŽ-PP header image

Strokovni sodelavec za projektiranje elektroenergetskih naprav

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

STROKOVNI SODELAVEC ZA PROJEKTIRANJE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV

 

Smo uspešno projektantsko podjetje, ki se že več kot 70 let ukvarja s projektiranjem železniške infrastrukture. Imamo bogate izkušnje z načrtovanjem najzahtevnejše projektne dokumentacije na največjih projektih v Sloveniji s tega področja. Na elektro področju med drugim izdelujemo projektno dokumentacijo za železniško vozno omrežje, elektro napajalne postaje, zunanjo razsvetljavo ter elektro inštalacije v stavbah in drugih objektih.

Delo poteka v prijetnem kolektivu visoko usposobljenih strokovnjakov z različnih strokovnih področij: gradbeništva, elektroinštalacij, arhitekture in strojništva.

V naš kolektiv vabimo vse, ki že imajo ali bi si želeli pridobiti izkušnje s področja projektiranja elektroenergetskih naprav in jih to področje zanima.

Nudimo vam:

 • zaposlitev za nedoločen čas, za polni delovni čas s poskusno dobo 6 mesecev (možnost krajše delovne obveznosti ali dela preko študentskega servisa),
 • timsko delo na projektih ter občasno terensko delo,
 • stabilno, organizirano in strokovno delovno okolje,
 • možnost dodatnega usposabljanja in kariernega razvoja,
 • stimulativno plačilo,
 • gibljiv delovni čas,
 • delovno mesto v sodobni poslovni stavbi s parkiriščem.

Od vas pričakujemo:

 • visoko izobrazbo elektrotehniške smeri, lahko tudi absolvent študija elektro smeri (zaželena smer elektroenergetike ali mehatronike),
 • pripravljenost za sodelovanje v projektni skupini,
 • zavzetost za delo in pridobivanje novih znanj,
 • samostojnost in natančnost,
 • poznavanje dela s programi Micosoft office (Word, Excell);
 • poznavanje orodij za projektiranje elektro sistemov (Autocad, ….) oziroma pripravljenost za spoznavanje teh orodij,
 • izkušnje s področja projektiranja elektro sistemov ali opravljen strokovni izpit s področja elektrotehnike je dodatna prednost kandidata.

Kandidate in kandidatke vabimo, da nam pošljejo prijavo in življenjepis po elektronski pošti na naslov uprava@sz-pp.si. Več o nas najdete na naši spletni strani www.sz-pp.si. Za dodatne informacije pa smo na voljo na številki 01 300 76 26. Vse prijave bodo obravnavane strogo diskretno.

Vabimo vas, da se nam predstavite in se pridružite odlični ekipi!

Uprava družbe SŽPP


SZPP Železniška postaja

Sklic na 35. redno sejo skupščine SŽ-PP

Dnevni red 35. skupščine družbe:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat
Izvolita se dva preštevalca glasov: Jure Blejec in Maja Zajc Žerjav
Seji ba prisostvoval vabljen notar Bojan Podgoršek.

 1. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.
Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

 1. a) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščino potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter jima podeli razrešnico.

 1. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2022 znaša 254.878,67 EUR se razdeli kot sledi:

 • del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida iz leto 2022, v višini 70.690,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,00 EUR na navadno delnica;
 • preostali del bilančnega dobička v višini 184.188,67 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Dividenda bo izplačana tistim delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe en delovni dan pred dnem izplačila. Dividenda se izplača v roku do 90 dni po sprejetju tega sklepa.

 1. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2022

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Upravi in nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo, v breme poslovnih stroškov leta 2023, izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.

 1. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2023

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo skupščino imenuje družbo PLUS REVIZIJA, d. o. o., Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, ter vsi potrebni obrazci (obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice, prijava udeležbe na skupščini) je delničarjem dostopno na vpogled v tajništvu uprave družbe SŽ – PP Ljubljana d. d. na naslovu Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-l je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe www.sz-pp.si.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – PP Ljubljana d. d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 6. 6. 2023. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe. Prijava se pošlje po pošti na naslov: SŽ – PP Ljubljana d. d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 9. 6. 2023. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Delničarje oziroma pooblaščence naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d. d.

Direktor: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. grad.