Smo delniška družba v večinski lasti zaposlenih, ki že od leta 1952 opravlja kakovostne storitve na področju projektiranja, povezanega predvsem z železniško infrastrukturo. Skozi leta utečenega in tehnično inovativnega dela, smo se razvili v kolektiv visoko usposobljenih strokovnjakov z različnih področij. Povezani z aktivnim sodelovanje nudimo rešitve tudi za najzahtevnejše projektne dokumentacije.

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo izdano 1.7.1952 s strani Glavne direkcije Jugoslovanskih železnic. V odločbi je bilo zapisano, da se pri Direkciji železnic v Ljubljani ustanovi projektivni biro z nazivom: »Projektivni biro pri Direkciji železnic v Ljubljani«.

V nadaljevanju je podjetje delovalo znotraj sistema železnic (kakorkoli so se v tem obdobju imenovale) vse do leta 1995, ko se je podjetje, skladno z  Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, registriralo kot delniška družba in se je hkrati tudi izločilo iz sistema Slovenskih železnic. Prvotno je bil družba v lasti zaposlenih, železnic in raznih skladov.

Lastniška struktura družbe se je ves čas spreminjala. Zaposleni so odkupovali deleže posameznih skladov in železnic in danes je lastništvo delnic  koncentrirano v rokah zaposlenih, bivših zaposlenih, oziroma njihovih dedičev. Podjetje je ves čas obstoja poslovalo s svojim računom.

V času 43 let, ko je podjetje delovalo v sestavi železnic, se je ime podjetja nekoliko spreminjalo, delno tudi glede na različna poimenovanja krovnega podjetja. V začetku je podjetje nosilo ime Železniški projektivni biro Ljubljana, kasneje Železniško projektivno podjetje Ljubljana pa ŽG (kot Železniško gospodarstvo) – Projektivno podjetje Ljubljana. Ob osamosvojitvi Slovenije, se je Železniško gospodarstvo Ljubljana (ki je bilo do takrat del Jugoslovanskih železnic) preimenovalo v Slovenske železnice. Kot podjetje znotraj sistema Slovenskih železnic, je naše podjetje dobilo ime SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana. Kratica SŽ v imenu podjetja je takrat dejansko pomenila ime krovnega podjetja. Ob ustanovitvi delniške družbe in izločitvi iz sistema Slovenskih železnic pa je podjetje nadaljevalo samostojno pot z enakim imenom in dodatkom d.d. (delniška družba). Od takrat dalje velja, da kratica na začetku imena podjetja pomeni naše geslo »Snujemo železnice!«.

Tehnična področja

 • izdelovanje projektne dokumentacije za:
  • novogradnje
   • železniške proge,
   • železniške postaje,
   • železniška postajališča,
   • industrijske tire,
  • nadgradnje obstoječih prog in postaj (z namenom izboljšanja parametrov proge – hitrost, osne obremenitve …),
  • obnove (remonti) obstoječih prog, postaj in industrijskih tirov,
  • cestna križanja z železniško progo(nivojska in izvennivojska),
  • cestne deviacije, povezovalne ceste.

 • izdelovanje projektne dokumentacije za:
  • železniško vozno omrežje (novogradnje, nadgradnje, obnove),
  • elektronapajalne postaje železniške vleke (novogradnje, nadgradnje, obnove …),
  • zunanjo razsvetljavo,
  • elektro inštalacije v stavbah in drugih objektih.

 • izdelovanje projektne dokumentacije za novogradnjo in obnovo ter sanacije:
  •  mostov, nadvozov, podvozov, podhodov, nadhodov, viaduktov, prepustov,
  •  podpornih in opornih zidov.

 • izdelovanje projektne dokumentacije za novogradnjo, obnovo ali sanacijo:
  • različnih stavb oziroma poslopij,
  • nadstreškov,
  • zavetišč.

Rešitve

Pogovorimo se o vašem projektu

SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana

PROJEKTIRANJE / INŽENIRING / SVETOVANJE